Újdonságok
Ügyfélszolgálat
Amennyiben kérdése, észrevétele van, kérjük hogy az alábbi elérhetőségeken jelezze felénk!
Ügyfélszolgálatunk   Hétőtöl -Csütörtökig: 8:00-15:00-ig valamint Péntek: 8:00-14:00-ig elérhető!
 Telefonon:                                  E-mailben:                                        Személyesen:
  +36 1 /280-8311                          iroda@magnum90.hu                   2151 Fót, Fehérkő út 6.
 

AJÁNDÉK KÁRTYA levásárlási szabályzata:

Az ajándék kártya értéke kizárólag a Magnum Vadászboltokban értékesített termékekre vásárolható le, a kártyán feltüntetett értékben. Csak vásárlási blokkal együtt érvényes, annak dátumától számított 6 hónapig. A kártya megvásárlását követően nem váltható vissza. A kártya értéke nem téríthető vissza, és az készpénzben sem követelhető. Az utalvány használatáért és őrzéséért annak bírtokosát terheli a felelősség. Elveszett, ellopott, hiányos vagy sárült kártya kicserélésére illetve értékének megtérítése nem követelhető.
Kérdés esetén, vagy bővebb információért hívja a 06 1 280 8311 telefon számunkat vagy küldjön e-mail-t a magnumbp@magnum90.hu címre.

Köszönjük, hogy ajándék kártya szolgáltatásunkat igénybe vette.


 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Magnum Vadász & Hajós Kft. (továbbiakban: Társaság) fontosnak tartja ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, így a személyes adatok kezelése, nyilvántartása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések alapján jár el. Társaságunk az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében gondoskodik a személyes adatok védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Fogalmi meghatározások
Érintett:
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat:
az Érintettel kapcsolatba hozható adat, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés;
 
Hozzájárulás:
az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás:
az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;
 
Adattovábbítás:
ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal:
ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegsemmisítés:
az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;


Adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az Érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell a kezelendő adatokról, valamint az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
Az adatkezelés célja
Társaságunk a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az adatvédelmi előírásokra vonatkozó jogszabályokkal összhangban kizárólag minőségbiztosítási okokból kezeli.
A kezelt adatok
Az adott ügylet vonatkozásában kezelt személyes adatok a következőek: név, elektronikus levelezési cím, telefonszám. A honlapon történő regisztrációra tekintettel kezelt személyes adatok a regisztráció törlését követően haladéktalanul törlésre kerülnek. A regisztráció során megadott adatokat kizárólag a szerződés teljesítése, a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése érdekében tároljuk. (Ügyfél csak abban az esetben kap hírlevelet, ha a regisztráció vagy későbbi megkeresés alkalmával felhatalmazta társaságunkat annak küldésére.) Az adatkezelés az Info tv. 20. §-a alapján a regisztráció esetében önkéntes hozzájáruláson alapul, melyről ügyfelet tájékoztatni szükséges.
Fénykép- és videofelvétel
Társaságunk az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, vagyonvédelelem, illetve az üzleti titok védelme érdekében fénykép- és videofelvételt készíthet, amelyet Társaságunk biztonsági célból a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolhat és bizonyítékként felhasználhat. Társaságunk a fénykép- és videofelvételre vonatkozó, az ügyfelek figyelmét felhívó jelzést az ügyfélszolgálat bejáratánál elhelyezte.
 
Hangfelvétel
A telefonos kommunikációt Társaságunk hangfelvétellel rögzíti, a hangfelvételt a rögzítést követő fél évig megőrzi. Az érintett ügyfél kérésére biztosítjuk a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre bocsátjuk a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet. Az adatkezelés az Info tv. 20. §-a alapján ugyancsak önkéntes hozzájáruláson alapul, melyről ügyfelet tájékoztatni szükséges.
 
Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelésre tekintettel a rögzítéstől mentes telefonos ügyfélszolgálat biztosított.
Adatfeldolgozás
Társaságunk által megbízott adatfeldolgozónak (pl. futárszolgálat) a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között Társaságunk határozza meg. Az általunk adott utasítások jogszerűségéért Társaságunk felel.
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag Társaságunk rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat Társaságunk  rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Az adatátadás feltételrendszere
A személyes adatok akkor továbbíthatók, ha ahhoz az Érintett hozzájárult, vagy törvény azt megengedi.
Tájékoztatási kötelezettség
Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
 
Az Érintett jogai és a jogorvoslat
Az Érintett kérelmezheti a  
 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
Kérelemre Társaságunk tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Társaságunk köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) naptári napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatást nyújtani.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. Az Érintett tájékoztatása csak törvényben meghatározott esetekben tagadható meg.
A tájékoztatás megtagadása esetén Társaságunk írásban közli az Érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén tájékoztatjuk az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelycím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; a továbbiakban: NAIH) fordulás lehetőségéről.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésére áll, a személyes adatot Társaságunk helyesbíti.
A személyes adatot törölni kell, ha
 1. kezelése jogellenes;
 2. az Érintett kéri (kivéve, ha az adatkezelés jogszabály kötelező rendelkezésén alapul);
 3. az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte.
Törlés helyett a Társaságunk zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Társaságunknk megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben Társaságunk az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Társaságunk tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a NAIH-hoz fordulás lehetőségéről.
Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a hitelintézetre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a hitelintézet, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.
Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) naptári napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében dönt és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az Érintett tiltakozásának megalapozottságát Társaságunk megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az Érintett az elutasító döntéssel nem ért egyet, illetve ha Társaságunk az Infotv.-ben előírt határidőt elmulasztja, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A Társaságunk az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Társaságunk  mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
A weboldalt érintő speciális rendelkezések
Cookie-k:
Társaságunk weboldalainak látogatásakor egy ismétlődő cookie (egy kis szövegfájl) keletkezik és mentésre kerül az ügyfél számítógépének merevmeghajtóján. A cookie lehetővé teszi az ügyfél felismerését, amikor Társaságunk internetes oldalát meglátogatja, megkönnyítve a böngészést az oldalon és személyessé téve online élményt.

Analitika:
Társaságunk egy weboldal analitikai eszközt használ, amely egy adatsorozatot készít és nyomon követi, miként használják az ügyfelek az internetes oldalt. Amikor ügyfél felkeresi Társaságunk internetes oldalát, cookie-kat hozunk létre azzal a céllal, hogy rögzítsük, mire keresnek rá internetes oldalunkon, illetve, hogy személy szerint nem azonosítható információt nyerjünk erről. Ez az eszköz segít Társaságunknak javítani az ügyfél online élményét és fokozni internetes oldalunk felhasználóbarát jellegét. Soha nem használjuk személyes információ gyűjtésére. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja e cookie-kat, azonban ügyfél ezeket kitörölheti, vagy automatikusan visszautasíthatja. Mivel minden böngésző eltérő, a böngésző eszköztár "Segítség" címszavát választhatja, hogy utánanézzen, miként állíthatja be a cookie-kkal kapcsolatos preferenciáit. Mindazonáltal lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat ügyfél nem tud használni Társaságunk internetes oldalán, amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat.

SSL Biztonság:
Ügyfél biztonságát és a fokozottan bizalmas adatkezelést biztosítandó, Társaságunk weboldala SSL adatvédelmi kódoló szoftvert alkalmaz az online rendelések esetében az ügyfél személyes adatainak megvédése érdekében az adathalászokkal szemben. Az SSL a legszélesebb körben alkalmazott és legsikeresebb biztonságos ügyeleti rendszer ma. E rendszer használatához ügyfélnek egyszerűen csak ellenőriznie kell böngészője összeférhetőségét. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90 %-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. Az ügyfél által használt böngésző program az SSL segítségével az ügyfél adatait regisztráció vagy rendelés leadása és elküldése előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a szolgáltató szerverére, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.
Budapest, 2016. március 1.

 

 
Akciós termékek
7.990 Ft
29.990 Ft
készleten
A termék bekerült a kosárba
FIGYELEM!
Ön olyan terméket tett a kosarába ami nincs készleten!
Amint a termék elérhető jelezzük ön felé.
A készleten lévő termékek kiszállításra kerülnek!
 vagy